شرکت فینّایرخلبان اجاره میکنه برای تابستان

حلسینکی. فینّایر اجاره میکنه در هودده ۱۵ خلبان برای تابستان شولوغ. فینّایر با شرکت کرای کارمند(ریشورته اویاتین) آ۳۳ـ خلبانها توافق امضا کرد موقتی. خلبانهای کرای در پروازهای ایربوس ۳۳۰ ـ هواپیما پرواز میکنن در کشورای پکینگ، کسیان و دلهی. دلیل که به خلبانهای بیشتر نیاز دارند یست که در ین سال بیشتر از Lisää

قانون اِزدواج دیروز در روز برابری

.مشکل کلیسا تو ینجاست، در قبول نکردن: ایا کلیسا میخواهد مردم با ان چیز که هستن به دنیا بیایند یا نه؟ نیاز به جوابای پخته و اشتی جویانه هست از دیروز به بد ازدواج با همان جنس منکن شد. نقطه کانونی کلیسایه انجیلی لوتری فنلاند خهد شد، بخاتر که ازدواج به مهنای ازدواج مسیحی میبینند. کلیسا ازدواج را هنوز تن Lisää
css.php