قانون اِزدواج دیروز در روز برابری

.مشکل کلیسا تو ینجاست، در قبول نکردن: ایا کلیسا میخواهد مردم با ان چیز که هستن به دنیا بیایند یا نه؟ نیاز به جوابای پخته و اشتی جویانه هست

از دیروز به بد ازدواج با همان جنس منکن شد.
نقطه کانونی کلیسایه انجیلی لوتری فنلاند خهد شد، بخاتر که ازدواج به مهنای ازدواج مسیحی میبینند.
کلیسا ازدواج را هنوز تنها بینه مرد و زن میبیند

با نزر بیشترین نفرهای شهر تامپره کشیش های ان شهر نمیتوانند ازدواج زوج های همجنس را بکنند و نمیتونن برکت و دوا به رابتشون بدن.

.مشکل کلیسا تو ینجاست، در قبول نکردن: ایا کلیسا میخواهد مردم با ان چیز که هستن به دنیا بیایند یا نه؟ نیاز به جوابای پخته و اشتی جویانه هست

است کلیسا های که ازدواج زوج های همجنسی را برگزار کنند

مردم فنلندیهارا خط تقسیم قانونه کلیسا هیران ساخته، کسانی که تو کلیسا هستن و هتّا کسانی را که تو کلیسا نیستن.
کلیسا خط تقسیم درد ولی اخرش ندارد.

قانون گذار کلماته رشن خد را زد.
اتباع هق درمان برابر درد.

برایه کلیسا سوال بیشترمبهم دار است.

کلیسا بایت گزشت زمانرا دنبال کند، اما کتاب مقدس نپزاحترام کند و احترام مردمای که فکر قدیم درمرد ازدواج مسیحی درد کند

کلیسا در حال حاضر اماده نیست امدن به این روز و قبول کردنه برابریرا.

متسفیم مخسوسن واسه خود کلیسا.
نباید چیز قوی تر باشد ین.
کلیسا قبلن هم قوانینانش تخیر داده.
تو همین سال ۵۰۰ سال میشه به اصلاح پشتیبانی میکنند

.هرچه زودتر کلیسا بتواند احیاء کرد، به ان شدت بیشتر از ان خواهد کرد که کارش نزدیک کردن مردم هست نه جدا کردن یا فرق انداختن بینه مردم.
ایا کلیسا میخواهد مردم از دین شان بگزرد؟
کلیسا تو وختش تسمیمش را خات گفت.
به نظر های عاقل و مشتاق اشتی لازم هست، که ینارا برای مثال اسقفان یریا اسکلا () و بیجرن ویکسترم ()(۲۵.۲) .
انها میخواهد که مردم سبر داشته باشت.
اسقفانها جلو گیری نمی کند اسقفانهای جماعت در تجلیل کردنه ازدواج های حمجنسیها شرکت کند.
اداره ثبت افتتاح و کشیش میتواند با نمایندگی کلیسا هم دعا برای برکت در محضر

Kommentointi on suljettu.

css.php