شرکت فینّایرخلبان اجاره میکنه برای تابستان

حلسینکی. فینّایر اجاره میکنه در هودده ۱۵ خلبان برای تابستان شولوغ. فینّایر با شرکت کرای کارمند(ریشورته اویاتین) آ۳۳ـ خلبانها توافق امضا کرد موقتی.
خلبانهای کرای در پروازهای ایربوس ۳۳۰ ـ هواپیما پرواز میکنن در کشورای پکینگ، کسیان و دلهی.
دلیل که به خلبانهای بیشتر نیاز دارند یست که در ین سال بیشتر از سالهای دیگه مردم سفر میکنن.
شرکت بایت در جای کارمندای قبلی هم کارمند بگیرن چن کارمنداشون در نوع اموزش هستن.

Kommentointi on suljettu.

css.php